Opis podjetja Hiplex d.o.o.

Druinsko podjetje Hiplex d.o.o. je leta 1992 ustanovil Bojan Filipi?. Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja izdelkov iz plasti?nih mas. Bogate izkunje, potrebne za obvladovanje poslovnega procesa in vodenje proizvodnje si je pridobil od o?eta, ki je kot samostojni podjetnik posloval med leti 1973-1992.

Danes proizvaja podjetje predvsem tehni?no visoko zahtevne izdelke velikih serij za doma?e in tuje naro?nike. Hkrati se obvladuje tudi proizvodnja malih serij in prototipnih izdelkov za ob?asne ali enkratne naro?nike.

irok proizvodni program zahteva nenehne investicije v razvoj in v visokotehnoloko opremo.

V proizvodnji trenutno obratuje 30 modernih strojev za brizganje plastike, podjetje pa zaposluje 36 delavcev.

Sede podjetja se je leta 2007 preselil na nov naslov v industrijski coni Todra. Stalen razvoj in pove?evanje obsega dela nas je prisililo tudi v raziritev proizvodnih prostorov. V letu 2007 se je vsa proizvodnja preselila v nove proizvodne prostore v industrijski coni Todra pri Gorenji vasi. Prednosti v novo nastajajo?i industrijski coni Gorenja vas, so v laji dostopnosti, hitri transportni povezavi med centri, velika proizvodna hala, regalno skladi?e, poslovni prostori in nenazadnje niji proizvodni stroki zaradi opustitve najetih prostorov.

S pomo?jo novih proizvodnih prostorov bo omogo?eno investiranje v razvoj izdelkov z izboljanimi tehnolokimi reitvami, prijaznimi do okolja. Na ta na?in se bo skrajal odzivni ?as podjetja ter pove?ala kapaciteta proizvodnje.

Kvaliteta izdelanih produktov bo ve?ja, mona bo tudi proizvodnja ve?jih izdelkov za belo tehniko, ki jih na obstoje?ih strojih ni bilo mogo?e izdelovati. Pridobivanje novih kupcev bo olajala tudi fleksibilnost, saj bo tevilo zaposlenih ve?je in pa dokon?na uvedba ISO standarda 9001/2015.

Ciljni trgi, promocija izdelkov in strategija dolo?anja cen

Poleg kupcev iz slovenskega tri?a kateri oskrbujejo kupce na zahtevnih evropskih trgih to po?nemo tudi sami saj se e pribliujemo realizaciji skoraj 50% v tujini. e naprej nam bodo cilj kupci v Sloveniji in Evropi, kateri potrebujejo visoko tehni?no zahtevne izdelke kakor tudi potencialni kupci iz ostalih drav.

Najpomembneja promocija naih proizvodov je preko zadovoljnih kupcev in preko spletne strani.

Zavedamo se da nismo brez konkurence zato je e toliko bolj pomembno, da dolo?imo konkuren?ne cene. Cene dolo?imo na podlagi dejanskih strokov, da doseemo pokritje in zadosten dobi?ek za financiranje razvoja naega podjetja, zagotovimo potrebna sredstva za doseganje drugih ciljev podjetja ter da smo pri kupcih e vedno konkuren?ni napram konkurenci.

Cilji podjetja

Cilj podjetja je utrditi poloaj pri slovenskih in pri tujih naro?nikih (svetovno znani izdelovalci strojev za belo tehniko in elektroindustrijo) predvsem z kvalitetnimi dobavami sestavnih delov polizdelkov katere naro?niki rabijo za vgradnjo v svoje izdelke. Dolgoro?na vizija podjetja je da v Sloveniji in na evropskih trgih postane prepoznavno kot inovativno in spotovano podjetje. Vizijo bomo poskuali dose?i s strategijo, ki temelji na osredoto?enosti na pove?evanju konkuren?ne sposobnosti naro?nikov na osnovi stalnega in inovativnega izboljevanja poslovnih procesov.

V podjetju smo si zastavili tudi nekaj spodbudnih ciljev: - med naro?niki imeti pet velikih in 10 srednjih podjetij - 50 % prihodkov podjetja dose?i na tujih trgih - dose?i 10% rast prihodkov na leto - v naslednjih letih posodobiti delovno okolje in pridobiti certifikat po standardu ISO 14000 - dose?i poslovno odli?nost.

Vse pravice pridržane. Hiplex d.o.o. © 2021