Ultrazvo?no varjenje

Poleg brizganja termoplastov obvladamo tudi tehnologijo ultrazvo?nega varjenja s katerim spajamo razli?ne plasti?ne komponente. Spajanje poteka s pomo?jo sonotrod, ki so prilagojene vsakemu izdelku posebej.

Pri procesu ultrazvo?nega varjenja se mehansko nihanje osnovnega materiala spreminja v toplotno energijo. Mehansko nihanje trdih delcev se povzor?a z vibriranjem. Toplotna energija povzro?i segretje varjencev, ki se na koncu zvari še s pritiskom.

Frekvenca nihanja je 15-40kHz, akusti?na vibracijska amplituda pa zelo nizka 3-50um. ?as varjenja je manjši od 5 sekund.

Ultrazvo?na energija stali kontaktni površini in na ta na?in tvori trajni spoj med dvema komponentama.

Pimer ultrazvo?nega varjenja so varjenja ABS izdelkov.

Vse pravice pridrĹľane. Hiplex d.o.o. © 2021