Brizganje plastike in predelava plasti?nih mas

Glavna dejavnost podjetja je predelava in brizganje izdelkov iz plasti?nih mas. Podjetje proizvaja predvsem tehni?no visoko zahtevne izdelke velikih serij za znane naro?nike na tujem in doma?em trgu. Obenem obvladuje tudi proizvodnjo malih serij ali celo prototipnih izdelkov za ob?asne ali enkratne naro?nike.

Proizvodni program se skozi leta nenehno širi, danes pa ga v grobem lahko delimo na naslednja podro?ja:Proizvodni stroji

  • Elektroindustrija
  • Bela tehnika
  • Avtomobilska industrija
  • Medicina
  • Klimatska tehnika
  • Razvedrilo, igra?e
  • Pisarniški izdelki
  • Lesna industrija

Širok proizvodni program zahteva nenehne investicije v razvoj in v visokotehnološko opremo. V proizvodnji trenutno obratuje 30 modernih strojev za brizganje plastike, podjetje pa zaposluje 36 delavcev. Stalen razvoj in pove?evanje obsega dela nas je prisililo v razširitev proizvodnih prostorov. V letu 2007 se je vsa proizvodnja preselila v nove proizvodne prostore v industrijski coni Todraž pri Gorenji vasi.

Prednosti v novo nastajajo?i industrijski coni Gorenja vas, so v lažji dostopnosti, hitri transportni povezavi med centri, velika proizvodna hala, regalno skladiš?e, poslovni prostori in nenazadnje nižji proizvodni stroški zaradi opustitve najetih prostorov. S pomo?jo novih prizvodnjih prostorov bo omogo?eno investiranje v razvoj izdelkov z izboljšanimi tehnološkimi rešitvami, prijaznimi do okolja. Na ta na?in se bo skrajšal odzivni ?as podjetja ter pove?ala kapaciteta proizvodnje. Kvaliteta izdelanih produktov bo ve?ja, možna bo tudi proizvodnja ve?jih izdelkov za belo tehniko, ki jih na obstoje?ih strojih ni bilo mogo?e izdelovati. Pridobivanje novih kupcev bo olajšala tudi fleksibilnost, saj bo število zaposlenih ve?je in pa dokon?na uvedba ISO standarda 9001/2015 .

Vse pravice pridrĹľane. Hiplex d.o.o. © 2021